Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. omfattning
 2. Ingående av kontrakt
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt specifika kundspecifikationer
 9. Särskilda villkor för monterings-/installationstjänster
 10. Löser in kampanjkuponger
 11. Inlösen av presentkort
 12. Tillämplig lag
 13. Uppförandekod
 14. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") för Bauzoo GbR (nedan "Säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kund") har med säljaren med avseende på villkoren och villkor som överenskommits av säljaren i sina varor som presenteras i onlinebutiken. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inte annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med detta för avtal om leverans av kuponger, om inte annat uttryckligen anges.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte primärt kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En företagare i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar snarare till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna erbjudandet till säljaren via telefon, e-post, post eller onlinekontaktformulär.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att till kunden skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varan är avgörande, eller
 • genom att be kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden skickat erbjudandet och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), under PayPals jurisdiktion - Användarvillkor, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkor för betalningar utan PayPal-konto kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Payments" utförs betalningshanteringen via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (nedan: "Amazon"), med förbehåll för Amazonas Payments Europe User Agreement, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod som en del av onlinebeställningsprocessen, utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden påbörjar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats . Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.

2.7 Innan beställningen lämnas bindande via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion som förstorar visningen på skärmen. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sina inmatningar med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 De tyska och engelska språken är tillgängliga för att ingå avtalet.

2.9 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress han angett för att behandla beställningen är korrekt så att e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet när man använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har uppdragits av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har generellt ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrätt.

3.3 Ångerrätten gäller inte konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress är utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående .

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser och inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader som kan uppstå kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppkomma i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för att överföra pengar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan uppstå i samband med penningöverföringen även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen utan kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

4.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter att avtalet ingåtts, om inte parterna kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om du väljer betalningsmetoden "PayPal Credit" (delbetalning via PayPal), överlåter säljaren sitt betalningsanspråk till PayPal. Innan säljarens överlåtelseförklaring accepteras kommer PayPal att utföra en kreditprövning med hjälp av de kunduppgifter som tillhandahålls. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden betalningsmetoden "PayPal Credit" i händelse av ett negativt checkresultat. Om betalningsmetoden "PayPal Credit" är tillåten av PayPal, måste kunden betala fakturabeloppet till PayPal under de villkor som anges av säljaren, som meddelas denne i säljarens onlinebutik. I det här fallet kan han endast göra betalningar till PayPal med en skuldfrigörande effekt. Säljaren förblir dock även vid överlåtelse av fordringar ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. B. om varorna, leveranstid, frakt, returer, reklamationer, avbeställningsdeklarationer och försändelser eller kreditnotor.

4.6 Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallat "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett nätbankkonto aktiverat för deltagande i "SOFORT", identifiera sig därefter under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt av "SOFORT" och kundens bankkonto kommer att debiteras. Kunden kan hitta ytterligare information om betalningssättet "SOFORT" online på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Varor levereras med frakt till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Med avvikelse från detta, om du väljer PayPals betalningsmetod, är den leveransadress som kunden angett med PayPal vid betalningstillfället avgörande.

5.2 Om leveransen av varan misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden stå för de skäliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte med hänsyn till fraktkostnaderna om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten, kommer returfraktkostnaderna att omfattas av bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig leverans. Detta gäller endast i det fall att utebliven leverans inte är säljarens fel och säljaren har slutit en specifik täckningsaffär med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varan. Vid utebliven eller endast delvis tillgänglighet av varorna informeras kunden omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.

5.4 Vid självhämtning meddelar säljaren först kunden via e-post att varorna han beställt är klara för avhämtning. Efter att ha mottagit detta mail kan kunden hämta ut varorna på säljarens huvudkontor efter samråd med säljaren. I detta fall kommer inga fraktkostnader att debiteras.

5.5 Kuponger tillhandahålls kunden enligt följande:

 • via nedladdning
 • via e-post
 • med post

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren betalar i förskott, förbehåller han sig äganderätten till den levererade varan till dess att skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om den köpta varan är defekt gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för defekter.

7.2 Med avvikelse från detta gäller följande för begagnade varor: Krav på fel utesluts om felet inträffar först efter ett år från leverans av varan. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden. Förkortningen av ansvarstiden till ett år gäller dock inte

 • för föremål som använts till en byggnad i enlighet med normal användning och orsakat dess defekter,
 • även för skadeståndsanspråk och ersättning av kostnader från kunden
 • för det fall att säljaren bedrägligt har dolt felet.

7.3 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans rättsliga eller avtalsenliga krav på defekter.

8) Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt specifika kundspecifikationer

8.1 Om säljaren enligt avtalets innehåll inte bara är skyldig leverans av varorna utan även bearbetning av varorna enligt kundens specifika specifikationer, måste kunden förse säljaren med allt innehåll som krävs för bearbetningen, t.ex. som texter, bilder eller grafik i de filformat, formatering, bild som anges av säljaren – och filstorlekar och att ge honom nödvändiga nyttjanderättigheter. Kunden är ensam ansvarig för att erhålla och förvärva rättigheter till detta innehåll. Kunden deklarerar och tar ansvar för att ha rätt att använda innehållet som tillhandahålls säljaren. I synnerhet säkerställer han att inga tredje parts rättigheter kränks, i synnerhet upphovsrätt, varumärken och personliga rättigheter.

8.2 Kunden befriar säljaren från krav från tredje part som de kan göra gällande mot säljaren i samband med en kränkning av deras rättigheter genom avtalsenlig användning av kundens innehåll. Kunden tar också på sig lämpliga kostnader för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla domstols- och advokatkostnader enligt lagstadgad taxa. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för intrånget. Vid anspråk från tredje part är kunden skyldig att ge säljaren omedelbart, sanningsenligt och fullständigt all information som krävs för att granska anspråken och försvara dem.

8.3 Säljaren förbehåller sig rätten att avvisa bearbetningsbeställningar om innehållet som tillhandahålls av kunden bryter mot lagliga eller officiella förbud eller moral. Detta gäller särskilt tillhandahållandet av grundlagsstridigt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, kränkande, ungdomshotande och/eller våldsförhärligande innehåll.

9) Särskilda villkor för monterings-/installationstjänster

Om säljaren enligt avtalets innehåll utöver leveransen av varan även är skyldig montering eller installation av varan på kundens plats och vid behov motsvarande förberedande åtgärder (t.ex. mått) gäller följande. :

9.1 Säljaren tillhandahåller sina tjänster efter eget gottfinnande eller genom kvalificerad personal utvald av honom. Säljaren kan även använda tjänster från tredje part (underleverantörer) som arbetar för hans räkning. Om inte annat anges i säljarens tjänstebeskrivning har kunden ingen rätt att välja en specifik person för att utföra den önskade tjänsten.

9.2 Kunden måste förse säljaren med den information som krävs för att tillhandahålla den tjänst som är skyldig fullständigt och sanningsenligt, förutsatt att erhållandet av den inte faller inom säljarens skyldighet enligt avtalets innehåll.

9.3 Säljaren kommer att kontakta kunden efter att avtalet ingåtts för att ordna en tid för tjänsten. Kunden säkerställer att säljaren eller den personal som säljaren uppdragit åt har tillgång till kundens relevanta faciliteter på avtalat datum.

9.4 Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av sålda varor övergår till kunden först efter avslutat monteringsarbete och överlämnande till kunden.

10) Lös in kampanjkuponger

10.1 kuponger, som utfärdas kostnadsfritt av säljaren som en del av kampanjer med viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens nätbutik och endast under den angivna perioden.

10.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

10.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen slutförs. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

10.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

10.5 Varornas värde måste vara minst lika med beloppet på kampanjkupongen. Eventuellt återstående saldo kommer inte att återbetalas av säljaren.

10.6 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan någon av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att betala mellanskillnaden.

10.7 Återstoden av en kampanjkupong kommer varken att betalas ut kontant eller med ränta.

10.8 Kampanjkupongen kommer inte att återbetalas om kunden returnerar de betalda varorna helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för hans lagstadgade ångerrätt.

10.9 Kampanjkupongen är överlåtbar. Säljaren kan göra betalningar med utlösande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt vårdslös okunnighet om bristande behörighet, oförmåga eller bristande behörighet att företräda respektive ägare.

11) Inlösen av presentkort

11.1 Kuponger som kan köpas via säljarens nätbutik (hädanefter "presentkort") kan endast lösas in i säljarens nätbutik, om inte annat anges i kupongen.

11.2 Presentkort och återstående saldo av presentkort kan lösas in till slutet av det tredje året efter det år då vouchern köptes. Återstående kredit kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

11.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

11.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

11.5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa ytterligare presentkort.

11.6 Om presentkortets värde inte är tillräckligt för att täcka beställningen kan du välja en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren för att reglera mellanskillnaden.

11.7 Återstoden av ett presentkort betalas varken ut kontant eller med ränta.

11.8 Presentkortet är överlåtbart. Säljaren kan göra betalningar med frigörande verkan till respektive innehavare som löser in presentkort i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt vårdslös okunnighet om bristande behörighet, oförmåga eller bristande behörighet att företräda respektive ägare.

12) Tillämplig lag

12.1 Förbundsrepubliken Tysklands lag är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, med undantag för lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

12.2 När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller dessutom detta lagval inte för konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress är utanför Europeiska unionen vid den tidpunkt då avtalet ingås.

13) Uppförandekod

 • Säljaren har godkänt villkoren för deltagande för e-handelsinitiativet "Fairness in Commerce", som kan ses på Internet på https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
 • Säljaren har följt riktlinjerna för "Google Kundrecensioner", som kan ses online på https://support.google.com/merchants/topic/7105962.

14) Alternativ tvistlösning

14.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

14.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-ef7981247dea97ac2a1f7f248d66ecc0##


Version: 202109281115

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung